Quines són les Activitats Essencials que es poden continuar desenvolupant?

Mitjançant el Reial Decret 10/2020 de 29 de març, el govern de l’Estat regula el permís retribuït recuperable per aquelles persones que no treballin en activitats essencials i en el mateix estableix quines són aquestes activitats.

1. Les activitats que segon el Reial Decret 463/2020, pel que es decretava l’estat d’alarma, s’hagin de continuar desenvolupant.

2. Activitats que participin en la cadena de producció de productes de primera necessitat, com aliments, begudes, alimentació animal, productes d’higiene, medicaments, sanitaris i qualsevol altre producte necessari per a la protecció de la salut, autoritzant-se la distribució des del seu origen fins al seu destí final.

3. Activitats d’hostaleria i restauració però tan sols per l’entrega a domicili.

4. Les que prestin serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualsevol altre necessari per a la prestació de serveis sanitaris.

5. Les imprescindibles pel manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen el subministrament, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats recollides en el text.

6. Transport, tant de persones com de mercaderies que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com aquelles que garanteixin el manteniment dels mitjans emprats en el transport.

7. Serveis d’Institucions Penitenciaries, protecció civil, salvament marítim, bombers, seguretat de mines, tràfic i seguretat viària. Empreses de seguretat privada que prestin servei a transports, resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i serveis de seguretat per a serveis essencials i el proveïment a la població.

8. Les activitats indispensables pel manteniment del material i equips de les forces armades.

9. Centres, serveis i establiments sanitaris, persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballin en empreses, centres d’R+D+I i biotecnològics vinculats a la Covid-19, serveis funeraris i activitats de manteniment d’aquests serveis.

10. Centres veterinaris.

11. Premsa, mitjans de comunicació, agències de notícies, incloent-hi la impressió i la distribució.

12. Serveis financers com bancs, assegurances i inversions.

13. Telecomunicacions, audiovisuals, serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament.

14. Les activitats que prestin serveis relacionats amb la protecció i atenció de les víctimes de violència de gènere.

15. Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020 en el que es declarava l’estat d’alarma.

16. Qüestions urgents que hagin de fer els despatxos d’assessoria legal, gestories administratives, graduats socials i serveis de prevenció de riscos laborals.

17. Notaries i Registres.

18. Neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, recollida, gestió i tractament de residus perillosos, residus urbans i tractament d’aigües residuals.

19. Centres d’acollida de refugiats i estança temporal d’immigrants.

20. Activitats d’abastiment, depuració, conducció, potabilització i abastiment d’aigua.

21. Serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

22. Correus.

23. Activitats d’importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge i trànsit duaner.

24. Distribució i entrega de productes comprats per internet, telefònicament o per correspondència.

25. Qualsevol altra activitat que presti serveis que hagin estat considerats essencials.

Tags: Activitats, Coronavirus, Covid-19

Notícies semblants: